7 хоног бүрийн 2 дахь өдөр бүр иргэдэд зориулан эрүүл мэндийн сургалт явуулж хэвшлээ. Сургалт явагдах тусам иргэдийн хамрагдалт идэвхи ихсэж байна. 2017.11.28 ны сургалт Заасан сэдэв: Цахим бүртгэлийн мэдээлэл, ХДХВ, ДОХ-н халдвар түүнээс сэргийлэх сэдэвт 2 хичээл орсон, хамрагдалт 50 хүн