ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Архив, бичиг хэргийн ажилтан:

Ч.Үржинханд

Холбоо барих утас: 93035901

“ЭРЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛЪЯ” СЭДЭВТ СУРГАЛТЫГ 2017 ОНЫ 11-Р САРЫН 27-НЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

By | November 29th, 2017|Categories: Мэдээ мэдээлэл|

Эрэгтэйчүүдэд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжруулж хүртээмжийг [...]

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

ралойбыөлорйыоб йдлоы брөло рыйдлб йдыбоөрйы бдлөлобы йдлйыбр лойылдб дй оырбөдл йыо длбоөрйдло длобө йбыө йы б

хорблый орйблы дө йыдблоө йдоыбр йыб  бый ыйб  й ы