ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

Архив, бичиг хэргийн ажилтан:

Ч.Үржинханд

Холбоо барих утас: 93035901

Явуулын амбулаторын урьдчилан сэргийлэх үзлэг зохион байгууллаа.

By | May 10th, 2017|Categories: Мэдээ мэдээлэл|

Үндэслэл: АЗДТГ-ын нийгмийн бодлогын хэлтсээс Баянтал, Шивээговь [...]

ТҮГЭЭМЭЛ АСУУЛТ ХАРИУЛТ

ралойбыөлорйыоб йдлоы брөло рыйдлб йдыбоөрйы бдлөлобы йдлйыбр лойылдб дй оырбөдл йыо длбоөрйдло длобө йбыө йы б

хорблый орйблы дө йыдблоө йдоыбр йыб  бый ыйб  й ы